ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ Appointment ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

QR Code :

Sewa Kendra Appointment

ਵਿਜਿਟ:https://dgrpg.punjab.gov.in/sewa-kendras/

ਸ਼ਹਿਰ : ਲੁਧਿਆਣਾ
ਮੋਬਾਈਲ : 8968593812-13