ਬੰਦ ਕਰੋ

ਭਰਤੀ

ਭਰਤੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਮਿਗਨਰੇਗਾ ਰਿਕਰੂਮੇਟ 2020-21 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧੀ

ਮਿਗਨਰੇਗਾ ਰਿਕਰੂਮੇਟ 2020-21 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧੀ

11/02/2021 11/03/2021 ਦੇਖੋ (70 KB)
ਮਨਰੇਗਾ ਸ਼ਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ

29/01/2021 11/03/2021 ਦੇਖੋ (2 MB)
ਪੁਰਾਲੇਖ