ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ / ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ / ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮ

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ / ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ / ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ / ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ / ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮ 15/08/2018 31/08/2018 ਦੇਖੋ (202 KB)