ਬੰਦ ਕਰੋ

ਲਾੱਕਡਾਉਨ 5.0 / ਅਨਲੌਕ 1.0 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀਕੈਂਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਲਾੱਕਡਾਉਨ 5.0 / ਅਨਲੌਕ 1.0 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀਕੈਂਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਲਾੱਕਡਾਉਨ 5.0 / ਅਨਲੌਕ 1.0 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀਕੈਂਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਲਾੱਕਡਾਉਨ 5.0 / ਅਨਲੌਕ 1.0 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀਕੈਂਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

12/06/2020 30/06/2020 ਦੇਖੋ (434 KB)