ਬੰਦ ਕਰੋ

ਮਨਰੇਗਾ 2018-2019 ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਮਨਰੇਗਾ 2018-2019 ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਮਨਰੇਗਾ 2018-2019 ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਮਨਰੇਗਾ 2018-2019 ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

14/02/2020 20/02/2020 ਦੇਖੋ (3 MB)