ਬੰਦ ਕਰੋ

ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਛਪਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ-ਟੈਕਨਿਕਲ ਬਿਡ

ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਛਪਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ-ਟੈਕਨਿਕਲ ਬਿਡ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਛਪਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ-ਟੈਕਨਿਕਲ ਬਿਡ

ਟੈਕਨਿਕਲ ਬਿਡ

30/10/2020 12/11/2020 ਦੇਖੋ (117 KB)