ਬੰਦ ਕਰੋ

ਭਰਤੀ 2019 ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਭਰਤੀ 2019 ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਭਰਤੀ 2019 ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਭਰਤੀ 2019 ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

25/11/2019 28/11/2019 ਦੇਖੋ (280 KB)