ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਸਕੀਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਧੀਨ 1-ਬੀਪੀਐਮ, 1-ਐਮਆਈਐਸ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ 2-ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ

ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਸਕੀਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਧੀਨ 1-ਬੀਪੀਐਮ, 1-ਐਮਆਈਐਸ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ 2-ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਸਕੀਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਧੀਨ 1-ਬੀਪੀਐਮ, 1-ਐਮਆਈਐਸ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ 2-ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ

ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਸਕੀਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਧੀਨ 1-ਬੀਪੀਐਮ, 1-ਐਮਆਈਐਸ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ 2-ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ

31/07/2019 16/08/2019 ਦੇਖੋ (277 KB)