ਬੰਦ ਕਰੋ

ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਾਮੋਰਬਿਡ, ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਘਰ ਇਕੱਲਤਾ

ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਾਮੋਰਬਿਡ, ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਘਰ ਇਕੱਲਤਾ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਾਮੋਰਬਿਡ, ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਘਰ ਇਕੱਲਤਾ

ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਾਮੋਰਬਿਡ, ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਘਰ ਇਕੱਲਤਾ

22/08/2020 30/09/2020 ਦੇਖੋ (991 KB)