ਬੰਦ ਕਰੋ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

06/04/2021 26/04/2021 ਦੇਖੋ (4 MB)