ਬੰਦ ਕਰੋ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ-ਟੈਂਡਰ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ-ਟੈਂਡਰ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ-ਟੈਂਡਰ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ-ਟੈਂਡਰ

15/03/2023 24/03/2023 ਦੇਖੋ (2 MB)