ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸਾਲ 2019-20 ਐਨਆਰਐਲਐਮ ਸਕੀਮਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

ਸਾਲ 2019-20 ਐਨਆਰਐਲਐਮ ਸਕੀਮਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਸਾਲ 2019-20 ਐਨਆਰਐਲਐਮ ਸਕੀਮਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

ਸਾਲ 2019-20 ਐਨਆਰਐਲਐਮ ਸਕੀਮਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

13/11/2019 13/12/2019 ਦੇਖੋ (49 KB)