ਬੰਦ ਕਰੋ

ਡੀਸੀ ਰੇਟ

Filter Document category wise

ਫਿਲਟਰ

ਡੀਸੀ ਰੇਟ
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਸਾਰੀਆਂ / ਡਾਊਨਲੋਡ
ਮਿਤੀ 01.09.2023 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 15/03/2024 ਦੇਖੋ (8 MB)
ਮਿਤੀ 01.09.2023 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ। 18/01/2024 ਦੇਖੋ (814 KB)
ਮਿਤੀ 01.03.2023 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 09/05/2023 ਦੇਖੋ (4 MB)
ਮਿਤੀ 01.03.2021, 01.09.2021, 01.03.2022 ਅਤੇ 01.09.2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ। 01/12/2022 ਦੇਖੋ (353 KB)
ਮਿਤੀ 01/03/2020 ਅਤੇ 01.09.2020 ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾ(ਪ੍ਰੋਵੀਜਨਲ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। 25/03/2022 ਦੇਖੋ (2 MB)
ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ 27/01/2021 ਦੇਖੋ (438 KB)
1 ਸਤੰਬਰ2019 ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 24/12/2019 ਦੇਖੋ (1 MB)
1 ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 15/07/2019 ਦੇਖੋ (2 MB)
1 ਸਿਤੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 01/09/2018 ਦੇਖੋ (1 MB)
01-09-2017 ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 12/06/2018 ਦੇਖੋ (6 MB)
ਵਿਕਲਪੀ ਫਾਈਲ : ਦੇਖੋ (6 MB)