ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ

ਵਿਭਾਗੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ

ਫਿਲਟਰ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ
ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਤਾ
ਅਗਰ ਨਗਰ ਅਗਰ ਨਗਰ
ਆਤਮ ਨਗਰ ਆਤਮ ਨਗਰ 01612457000
ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਭਾਰਤ ਨਗਰ 01612425801
ਚੌੜਾ ਬਜ਼ਾਰ ਚੌੜਾ ਬਜ਼ਾਰ
ਚੀਫ ੲਿੰਜ਼ੀਨੀਅਰ ਚੀਫ ੲਿੰਜ਼ੀਨੀਅਰ 01612455001
ਸਿਵਲ ਲਾੲੀਨ ਸਿਵਲ ਲਾੲੀਨ
ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ 01612448347
ਐਸ.ਈ. ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਐਸ.ਈ. ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ 01612455000
ਐਸ ਈ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ ਐਸ ਈ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ 01612450369