ਬੰਦ ਕਰੋ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ

ਵਿਭਾਗੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ

ਫਿਲਟਰ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ
ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਤਾ
ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ 01612750178
ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ 01612740131
ਮੇਅਰ ਮੇਅਰ 01612747710
ਐਕਸੀਅਨ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸੀਅਨ ਬਿਜਲੀ 01612420657