ਹੈਲਪਲਾਈਨ

ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
ਪੁਲਿਸ 100
ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਿਹਤ 108
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1091
ਟਰੈਫਿਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1073
ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 101