ਬੰਦ ਕਰੋ

ਹੈਲਪਲਾਈਨ

 

ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
ਪੁਲਿਸ 100
ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਿਹਤ 108
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1091
ਟਰੈਫਿਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1073
ਰੇਲਵੇ 139
ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ 101
ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ (ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ) 0161-2441257