ਬੰਦ ਕਰੋ

ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ : 09/06/2023

ਮੋਬਾਇਲ ਐਫ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ (Excel)

(ਨੋਟ: ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਈਮਲ ਰਾਂਹੀ mobileappldh@gmail.com ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ (ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ)

ਕਿਸ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਦਫਤਰ, ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 125, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜਿਲ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।