ਬੰਦ ਕਰੋ

ਖੰਨਾ

ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਇੰਤਕਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰਲੇਖ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਨਵਾਂ ਮਾਲਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਫੀਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰਾਜ ਤਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਨੋਨ-ਨਿਆਇਕ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ.

ਸਾਲ 2019-2020

ਸਾਲ 2018-2019

ਸਾਲ 2017-2018