ਬੰਦ ਕਰੋ

ਇੰਤਕਾਲ ਸਥਿਤੀ

ਡੇਹਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023 (ਪੀਡੀਐਫ 479 ਕੇਬੀ)

ਡੇਹਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2022 (ਪੀਡੀਐਫ 443 ਕੇਬੀ)

ਡੇਹਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2022(ਪੀਡੀਐਫ 441 ਕੇਬੀ)

ਡੇਹਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਜੂਨ 2022(ਪੀਡੀਐਫ 441 ਕੇਬੀ)

ਡੋਹਲੋ ਇੰਤਕਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022(ਪੀਡੀਐਫ 482 ਕੇਬੀ)

ਡੇਹਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 (ਪੀਡੀਐਫ 419 ਕੇਬੀ)

ਡੇਹਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2021(ਪੀਡੀਐਫ 429 ਕੇਬੀ)

ਡੇਹਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 (ਪੀਡੀਐਫ 433ਕੇਬੀ)

ਡੇਹਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2021 (ਪੀਡੀਐਫ 422 ਕੇਬੀ)

ਡੇਹਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2021 (ਪੀਡੀਐਫ 555 ਕੇਬੀ)

ਡੇਹਲੋ ਇੰਤਕਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸਤੰਵਰ 2020 ਤੋਂ ਅਕਤੂਵਰ 2020 (ਪੀਡੀਐਫ 549 ਕੇਬੀ)

ਡੇਹਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2020 (ਪੀਡੀਐਫ 543 ਕੇਬੀ)

ਡੇਹਲੋ ਇੰਤਕਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸਤੰਵਰ 19 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020 (ਪੀਡੀਐਫ 4 ਐਮਬੀ)

ਡੇਹਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪ੍ਰੈਲ 19 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 19 (ਪੀਡੀਐਫ  2 ਐਮਬੀ)

ਡੇਹਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪ੍ਰੈਲ 18 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 19 (ਪੀਡੀਐਫ 1 ਐਮਬੀ)

ਡੇਹਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪ੍ਰੈਲ 17 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 18 (ਪੀਡੀਐਫ 2 ਐਮਬੀ)