ਬੰਦ ਕਰੋ

ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005

ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੋ 10 / – ਰੁਪਏ (ਕੇਵਲ 10 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾੱਰਿਟੀ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.